Ασβεστόλιθος Vratsa

Ορυκτολογική Σύσταση
Ασβεστίτης 93% w
Δολομίτης
Χαλαζίας 3,8% w
Φυσικομηχανικές Ιδιότητες
Φαινομενική Ειδική Πυκνότητα 2360,00 kg/m³
Συντελεστής Υδαταπορρόφησης 0,72 %wt
Αντοχή σε Θλίψη 35,30 MPa
Αντοχή σε Κάμψη 7,06 MPa
Φθορά μετά από Τριβή 5,59 mm