Μάρμαρο Thassos Imperial

Ορυκτολογική Σύσταση
Ασβεστίτης 4% w
Δολομίτης 95% w
Χαλαζίας
Φυσικομηχανικές Ιδιότητες
Φαινομενική Ειδική Πυκνότητα 2840,00 kg/m³
Συντελεστής Υδαταπορρόφησης 0,15 %wt
Αντοχή σε Θλίψη 113,00 MPa
Αντοχή σε Κάμψη 16,00 MPa
Φθορά μετά από Τριβή 3,33 mm