Μάρμαρο Sivec

Ορυκτολογική Σύσταση
Ασβεστίτης 8% w
Δολομίτης 90% w
Χαλαζίας 2% w
Φυσικομηχανικές Ιδιότητες
Φαινομενική Ειδική Πυκνότητα 2840,00 kg/m³
Συντελεστής Υδαταπορρόφησης 0,14 %wt
Αντοχή σε Θλίψη 175,62 MPa
Αντοχή σε Κάμψη 14,37 MPa
Φθορά μετά από Τριβή 6,58 mm