Ιστορικό

2001 Έναρξη εργασιών στο λατομικό χώρο στη περιοχή των Πύργων στη Δράμα. Παράγωγα μάρμαρα είναι το Πύργος Galaxy Light και το Πύργος Galaxy Dark που κατόπιν μετονομάστηκαν σε Milestone Classico.
2011 Δημιουργείται η Milestone Group με σκοπό τη πληρέστερη εκμετάλλευση του λατομικού χώρου στους Πύργους. Οι εργασίες γίνονται πιο εντατικές, με καλύτερο μηχανολογικό εξοπλισμό και αποτέλεσμα είναι η παραγωγή τριών νέων τύπων μαρμάρου: Το Red Spider, το Silver Pearl και το Milestone Βώλακας.